Afmelden als lid van Olympia’18

Met het lidmaatschap gaat het lid een verplichting aan jegens vereniging en team. Daarom kan het lidmaatschap slechts per seizoen (schriftelijk) worden beëindigd.  Het seizoen loopt van 1 juli t.m. 30 juni.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (of per mail) te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juni.
  • Wie op of na 1 juli nog als lid genoteerd staat, betaalt de vastgestelde contributie voor het volledige nieuwe seizoen.
  • Opzeggingen tijdens of aan het einde van het seizoen ontslaan het vertrekkende lid niet van eventuele achterstanden in (contributie-)verplichtingen.